Cost efectiu dels serveis

URL: http://dadesobertes.seu-e.cat/csv/ge-ge-cost-efectiu-serveis-minhap.csv

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses que esmenta l’apartat anterior, i comunicar el cost efectiu de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per a la seva publicació.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

Incrustar

La vista del recurs no està disponible en aquest moment. Cliqueu aquí per a obtenir més informació

Descarregueu el recurs

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització 3 Gener 2018
Creat 14 Juliol 2016
Format CSV
Llicència License not specified
createdfa un 1 any
data actualitzacio2018-01-03T03:17:25.872Z
data indexacio2018-02-24T03:08:47.959Z
datastore active1
description es ESTodas las entidades locales tienen que calcular antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, si es el caso, de las cuentas anuales aprobados de las entidades vinculadas o que dependen, correspondiendo al ejercicio inmediatamente anterior. El cálculo del coste efectivo de los servicios tiene que tener en cuenta los costes reales directos e indirectas de los servicios de acuerdo con los datos de ejecución de gastos que menciona el apartado anterior, y comunicar el coste efectivo de cada uno de los servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP) para su publicación. La fuente de los datos mostrada es la publicación oficial del MINHAP (únicamente en castellano).
formatCSV
has views1
id12c13cdd-03ca-48d3-92cb-f3e586e1135a
on same domain1
package id5039c253-4b14-444d-a466-c99bd6d23c93
revision idfde9b723-0e6c-4a98-832a-884d019ab819
sha1 dades8f2b624d31b4a445d66d5bf8ccd48072b96c507a
stateactive