31 conjunts de dades trobats

Tipus de vista: API Descàrrega supramunicipal_list: Ajuntament de Montgat

Filtrar resultats
  • Cartipàs: organització política Popular

    Informació relativa a l’organització institucional (ple, junta de govern local, alcalde, regidors, tinent d’alcalde, etc.), d’acord amb la normativa de règim local i la que la...
  • Dades d'e-Administració de l'ens Popular

    Conjunt de dades que recullen l'estat de l'administració electrònica (a nivell d'ús de mitjans electrònics), la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern....
  • Tramitació de pressupostos plantilles, i relació de llocs de treball Popular

    Conjunt de dades que facilita informació sobre pressupostos, plantilles de personal i relació dels llocs de treballs que l'ens ha publicat als diaris oficials corresponents. La...
  • Cost efectiu dels serveis Popular

    Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del...
  • Contractes publicats en el Perfil de Contractant (servei AOC - històric) Popular

    Conjunt de dades que mostra tota la activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant, Servei desenvolupat pel Departament de la...
  • Cens d'activitats municipals amb establiment (GIA-DIBA) Popular

    Cens d’activitats amb establiment dels municipis usuaris de l’aplicació informàtica GIA (Gestió d'Informació d’Activitats - Diputació de Barcelona). Inclou activitats de...
  • Ordenances reguladores i reglaments Popular

    Les ordenances reguladores i els reglaments són normes de caràcter general, que regulen tant els serveis com el funcionament i l’estructura organitzativa del propi ens. En...
  • Ordenances fiscals Popular

    Les ordenances fiscals són el conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos i taxes....
  • Calendaris i padrons fiscals Popular

    Conjunt de dades en el qual es poden trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates dels...
  • Càrrecs electes Popular

    Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.
  • Concessions de subvencions i ajuts (MINHAP) Popular

    Conjunt de dades que inclou el recull de les concessions de subvencions i ajuts publicats pel Ministeri d'Hisenda, mitjançant el "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones"
  • Actes del Ple Popular

    La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la...
  • Resum indicadors econòmics agregats per territoris Popular

    Càlcul del resum d'indicadors econòmics agregats per territoris, en base a la informació dels conjunts de dades de pressupostos i endeutament. A partir d’aquests conjunts de...
  • Pressupost per principals ingressos tributaris Popular

    Conjunt de dades que mostra els principals ingressos tributaris del pressupost: impostos, taxes i preus públics.
  • Liquidació del pressupost per principals ingressos tributaris Popular

    Conjunt de dades que mostra la liquidació pressupostària dels principals ingressos tributaris: impostos, taxes i preus públics. Es mostren les dades consolidades de l'ens amb...
  • Dades d'emplenament dels portals de transparència Popular

    El següent conjunt de dades mostra el percentatge d'emplenament dels diferents ítems de transparència per a cada ens. El detall de les dades facilita conèixer aspectes com...
  • Dades de visites dels portals de transparència Popular

    Nombre de pàgines visualitzades: nombre total de pàgines vistes; les visites repetides a una mateixa pàgina també es compten. Nombre de pàgines visualitzades úniques: el nombre...
  • Activitat dels serveis del Consorci AOC (detall) Popular

    Conjunt de dades que mostra informació sobre l'activitat de cada ens públic català segons l'ús dels diferents serveis i solucions que posa a disposició l'AOC. Els recursos...
  • Organismes que el formen Popular

    Conjunt de dades que mostra la relació d’organismes que conformen l'ens, amb indicació de la tipologia d'ens i el tipus de relació resultant.
  • Organismes dels que forma part Popular

    Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes dels que forma part l’ens, com ara mancomunitats. consorcis, associacions, fundacions, etc.
També podeu accedir a aquest registre usant l'API API (vegeu Documentació de la API).