Expedients urbanístics

Seguidors
0

Organització

Ajuntament de Manlleu

No hi ha cap descripció per a aquesta organització

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Expedients urbanístics

Urbanisme i infraestructures
19/08/2023

L’activitat urbanística, tal i com es recull a l’article 1-3 del TRLUC comprèn el foment i la intervenció de l’exercici de les facultats dominicals relatives a l’ús del sòl i de l’edificació (apartat f) i la protecció i restauració de la legalitat urbanística (apartat g).

D’acord amb l’article 4 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), les llicències urbanístiques són títols administratius que habiliten les persones interessades per dur a terme els actes que hi són subjectes. El seu objecte és comprovar l’adequació d’aquests a l’ordenament jurídic urbanístic prèviament a la seva execució material.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 17/01/2022
Última actualització 19/08/2023
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) dades obertes
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@manlleu.cat
Tipus actor Administració Pública
Subtipus actor Ajuntament
Font https://observatori-manlleu-situam.hub.arcgis.com/
Freqüència d'actualització 1 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy