Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals

llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)

Sector Públic
31/05/2024

El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) és un mapa sintètic del planejament general que permet fer la lectura contínua de l'ordenació urbanística del país, resolent les diferències de codificació, llenguatge i representació que tenen els diferents plans urbanístics vigents en l'actualitat.

El MUC facilita l'extracció de les dades en diferents formats.

Format DGN estàndard

La descàrrega de dades en format DGN s’ha de fer per àmbit comarcal. Dins la carpeta de cada comarca hi ha una carpeta per a cada municipi que inclou les dades vectorials dels refosos del MUC sintètic de tots els municipis de Catalunya en format estàndard. Per a cada municipi es publiquen els següents arxius:

  • Un DGN segons el format estàndard d’intercanvi de dades gràfiques en format CAD
  • Un EXCEL amb la taula de dades dels sectors de desenvolupament (àmbits subjectes a plans parcials i plans de millora urbana) I, en el cas de municipis que no hagin fet servir la codificació estàndard es complementa amb:

  • Un EXCEL amb la taula d’equivalències de classificació

  • Un EXCEL amb la taula d’equivalències de qualificació

Les característiques de la implementació per al format Microstation Design File v. 8 (DGN) del conjunt d’informació del mapa les podeu consultar en el document:

Especificacions per al format DGN del Mapa urbanístic sintètic

Us recomanem que per a una correcta georeferenciació vinculeu els arxius DGN estàndard amb el “Método de vinculación: Entorno coincidente”.

Accediu a les dades des d'aquí

Format Shapefile (SHP)

La descàrrega de dades en format shapefile es fa per l’àmbit de tot Catalunya excepte en el cas de les qualificacions que es fan per àmbit comarcal atès el volum de dades.

Les característiques de la implementació per al format shapefile del conjunt d’informació del mapa les podeu consultar en el document:

[Especificacions per al format shapefile del Mapa urbanístic de Catalunya sintètic] (http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/02_activitat_urbanistica/mapa_urbanistic_de_catalunya/estandard/documents/especificacions_shp_mucs.pdf).

La descàrrega de dades en format Geographic Markup Language es fa per l’àmbit de tot Catalunya excepte en el cas de les qualificacions que es fan per àmbit comarcal atès el volum de dades.

Accediu a les dades des d'aquí

Format Geographic Markup Language (GML):

Els fitxers en format GML constitueixen una via alternativa per a la distribució de les dades del MUC sintètic. S’implementen seguint una estructura equivalent a la definida en el model físic definit a les:

[Especificacions per al format “Shape” (SHP) del Mapa urbanístic de Catalunya sintètic] (http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/02_activitat_urbanistica/mapa_urbanistic_de_catalunya/estandard/documents/especificacions_shp_mucs.pdf)

Per tal que es pugui fer un ús d’aquestes dades més enllà de la seva consulta a través del visor, s’ha desenvolupat un conjunt de serveis web de publicació aplicant l'estàndard vigent sobre serveis de mapes, el WMS de l'Open Geospatial Consortium (OGC). Aquests serveis permeten la integració de la informació georefenciada en altres aplicacions, el que pot ser d’utilitat per als ens locals i altres organismes.

[Accediu a les dades des d'aquí] (http://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/urbanisme/mapa_urbanistic_de_catalunya/serveis_web_i_dades_obertes/descarrega-de-dades/format-geographic-markup-language-gml/)

Accés via servei web

L’adreça del servei WMS del Mapa urbanístic de Catalunya la podeu trobar a:

Accediu a les dades des d'aquí

Dada i recursos

Aquest conjunt de dades no té dades

Informació addicional

Camp Valor
Creat 19/12/2023
Última actualització 31/05/2024
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Ajuntament
Font https://territori.gencat.cat
Freqüència d'actualització 7 dies
Àmbit de transparència
Objectius
Tipus de vista
City Anatomy