Registre de convenis de col·laboració i cooperació

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals

llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Registre de convenis de col·laboració i cooperació

Sector Públic
27/06/2024

Es publica la informació detallada del registre de convenis de col·laboració i cooperació, que té com a funció:

• Publicitar els convenis i acords subscrits per la Generalitat de Catalunya amb l'Estat, altres comunitats autònomes, òrgans constitucionals o estatutaris, ens públics d'altres estats o organismes internacionals, administracions locals, universitats públiques, col·legis professionals o corporacions de dret públic, i persones físiques o jurídiques privades i els encàrrecs de gestió subscrits per la Generalitat de Catalunya.

• Emetre informes en relació amb els protocols, convenis i acords que signa el Govern, l’Administració i el sector públic de la Generalitat de Catalunya prèviament a la signatura

• Publicitar els convenis i encàrrecs de gestió subscrits per l’Administració local a Catalunya.

Concretament al conjunt de dades es pot consultar la informació relativa als convenis i encàrrecs de gestió subscrits pels subjectes obligats a partir de l’1 de juliol de 2015 en aplicació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 19/12/2023
Última actualització 27/06/2024
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font https://presidencia.gencat.cat/
Freqüència d'actualització 90 dies
Àmbit de transparència
Objectius
Tipus de vista
City Anatomy